วิธีแจ้งเหตุรำคาญ “กัญชา กัญชง” ผู้กระทำผิดมีบทลงโทษอย่างไร

ควันกัญชา กัญชง

เปิดวิธีแจ้งเหตุรำคาญ “กัญชา กัญชง” เจ้าหน้าที่รับร้องเรียนแล้วต้องดำเนินการอย่างไร หากพบเป็นเหตุรำคาญ ผู้กระทำความผิดมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้กลิ่นหรือควันจากกัญชา กัญชง เป็นเหตุรำคาญ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (15 มิ.ย.) เป็นต้นไป หลังมีการปลดล็อกกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดTHC เกิน 0.2% ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

“ประชาชาติธุรกิจ” แนะนำวิธีการแจ้งเหตุรำคาญ รวมถึงบทลงโทษสำหรับผู้ก่อเหตุรำคาญ ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

ขั้นตอนแจ้งเหตุรำคาญ

1. เขียนคำร้องในแบบคำร้องทั่วไปที่กำหนดไว้ โดยขอรับได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตท้องที่ โดยให้ข้อความที่เขียนในคำร้องมีสาระสำคัญดังนี้

  • ระบุวันเวลาและสถานที่ที่เขียนคำร้อง
  • ชื่อ-สุกล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ในฐานะผู้ร้องหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
  • ระบุถึงสถานที่หรือชื่อ-สกุล ของเจ้าของสถานที่ (ถ้ารู้) ที่ตั้งของสถานที่ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แนบแผนที่ตั้งประกอบด้วยได้จะเป็นการดี
  • ระบุความต้องการ โดยเสนอและว่าต้องการให้ทางราชการดำเนินการอย่างไร
  • ลงชื่อด้วยลายเซ็น พร้อมวงเล็บชื่อ-สกุลตัวบรรจง

2. ยื่นคำร้องดังกล่าวที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาลของสำนักงานเขตท้องที่สุขาภิบาลประทับรับเรื่องและขอจดเลขที่รับวัน ที่รับไว้เพื่อติดตามต่อไป

3. หากได้มีโอกาสพบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับ มอบหมาย ก็ขอให้เล่าเรื่องราวให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องสำหรับการออกไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์เหตุ เดือดร้อนรำคาญนั้นๆ หากวินิจฉัยได้ว่าเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจริง จะได้ดำเนินการจัดการให้มีการแก้ไขเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และจะได้แจ้งผลการดำเนินการในขั้นต้นให้ทราบภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งตามข้อ 2

ขั้นตอนดำเนินการของเจ้าหน้าที่

1. เมื่อประชาชนที่ได้ไปพบเห็นเหตุรำคาญ สามารถร้องเรียนต่อเจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่น หรือราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องได้

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียน จะทำการตรวจสอบว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเหตุรำคาญหรือไม่ โดยมีการดำเนินการ 2 กรณี ดังนี้

เมื่อตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่เหตุรำคาญ ให้แจ้งผู้ร้องเรียนหรือประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง และยุติการเรื่องร้องเรียนทันที

หากพบเป็นเหตุรำคาญ ให้ออกคำสั่งระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญทันที ตามมาตรา 27 และ 28 จากนั้นแจ้งทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง หากไม่มีการโต้แย้ง หรือดำเนินการตามคำสั่ง ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร

แต่หากไม่ดำเนินการตามคำสั่ง ให้เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีทางศาล

ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

ผู้ก่อเหตุรำคาญมีโทษอย่างไร

ผู้ที่ถูกร้องเรียนเป็นผู้ก่อเหตุรำคาญ จะมีบทลงโทษตามกำหมาย มาตรา 74 ระบุว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 28/1 วรรคสอง

โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง

ผู้กระทำผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เหตุรำคาญจากกัญชา กัญชง คืออะไร

สำหรับความหมายของเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 นั้น กัญชา กัญชง ถือเป็นการกระทำที่เข้าข้ายการก่อให้เป็นเหตุเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด