ม.เวสเทิร์น รับสมัครคนจบปริญญาตรีทุกสาขา เรียนทันตแพทยศาสตร์ 4 ปี

ม.เวสเทิร์น รับสมัครคนจบ ป.ตรีทุกสาขา เรียนทันตแพทยศาสตร์ 4 ปี
ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครคนจบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4.8 ล้านบาท มีสินเชื่อให้กู้ยืมวงเงิน 1.8 ล้านบาท

วันที่ 29 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ ในโครงการเทียบโอนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ปีการศึกษา 2566 ระยะเวลาการศึกษาต่อ 4 ปี สมัครสอบสัมภาษณ์พร้อมทราบผลการคัดเลือกทันที ไม่มีสอบข้อเขียน ไม่ใช้คะแนนยื่น รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตรผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4.8 ล้านบาท มีสินเชื่อให้กู้ยืม วงเงิน 1.8 ล้านบาท

สำหรับโครงการเทียบโอนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่าการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามาถและทักษะทางการแพทย์ด้านช่องปาก 

ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบ้ติงานทางการแพทย์ด้านช่องปาก สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

เป็นผู้ไฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพจากสภามหาวิทยาลัย ทันตแพทยสภา และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นผู้อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

Advertisement

สถานที่เรียน

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ค่าเล่าเรียน 4.8 ล้านบาท

ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 4.8 ล้านบาท ตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น

  • ค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเทียบโอน 29,000 บาท
  • ค่าลงทะเบียนเรียน 4 ปี 1,200,000 บาทต่อปี 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท (ปีละ 1,200,000 บาท) 

โดยกำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา คิดเป็นค่าใช้จ่าย 700,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

Advertisement

มีสินเชื่อให้กู้ยืม วงเงิน 1.8 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เงินกู้เพื่อการศึกษา จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาโดยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่เป็นสาขาวิชาตอนที่มีความต้องการหลักในการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ เช็กรายละเอียดหลักสูตร และขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและเฟซบุ๊กโครงการเทียบโอน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น