ทปอ.แจงการรับนักศึกษารอบรับตรงอิสระ TCAS มั่นใจเด็กทุกคนมีที่เรียน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศชี้แจงเรื่องการรับนักศึกษารอบ 4 รับตรงอิสระในระบบ TCAS ปี 2566 พร้อมแจงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ โปร่งใส มั่นใจเด็กทุกคนต้องมีที่เรียน ประสานมหาวิทยาลัยทุกแห่งเปิดรับนักศึกษาให้มากที่สุด 

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศชี้แจงเรื่องการรับนักศึกษารอบ 4 รับตรงอิสระในระบบ TCAS พร้อมกับชี้แจงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็กทุกคนต้องมีสิทธิได้เข้าเรียน โดยประกาศระบุว่า

“ประกาศ การรับนักศึกษารอบ 4 รับตรงอิสระในระบบ TCAS

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุตมศึกษา รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบดังกล่าวและขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประสานสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมจำนวนที่นั่งในรอบที่ 4 Direct Admission เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิในการเข้าศึกษานระดับอุดมศึกษา

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใคร่ขอเรียนชี้แจงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาของการคัดเลือกในแต่ละรอบ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทราบว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีความห่วงใยในอนาคตของเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไป

คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ที่เป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS ได้วางแผนจัดการกระบวนการในทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สมัคร ทปอ.จึงขอแจ้งกระบวนการทำงานที่ได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

Advertisement

1.มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความต้องการเข้าศึกษาต่อ จึงกำหนดจำนวนตัวเลขการรับในแต่ละรอบอย่างเพียงพอ/มากกว่า เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครในทุกรอบ

อย่างไรก็ตาม ผลการสมัครจะแปรผันตามเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละสาขาวิชาที่มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน เช่น คะแนนการสอบรายวิชา อัตราการแข่งขัน ความนิยมของสาขาวิชาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และจำนวนของผู้สมัครที่จบการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่กลับเข้ามาสมัครใหม่ในระบบ

ทั้งนี้ จำนวนเรียกรับของสาขาวิชาได้มีการประกาศล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 3
ตั้งแต่การเปิดระบบรับสมัครใน mytcas.com ส่วนการคัดเลือกในรอบที่ 4 เป็นการรับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเรียกรับตามจำนวนที่นั่งว่างหลังการสละสิทธิในรอบที่ 3 เสร็จสิ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถประกาศจำนวนรับในรอบ 4 ได้ล่วงหน้า”

อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกในรอบที่ 4 ที่ผ่าน ซึ่งได้ดำเนินการเช่นนี้มาทุกปี คือ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะประกาศจำนวนรับทันทีหลังจากการสละสิทธิในรอบที่ 3 โดยในอดีตที่ผ่านมาจำนวนรับรอบที่ 4 ในภาพรวมจะสูงกว่าจำนวนนักเรียนที่สมัครในรอบที่ 4

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องหาข้อมูลจำนวนการเปิดรับเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยตรง แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร ทางระบบ mytcas.com จะขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับในรอบที่ 4 ลงข้อมูลจำนวนที่นั่งที่เปิดรับในระบบส่วนกลางเพิ่มเติม และเผยแพร่ให้ผู้สมัครต่อไป

2.การคัดเลือกในรอบที่ 4 Direct Admission ที่เป็นรอบรับตรงอิสระนั้น ดำเนินการโดยตรงที่มหาวิทยาลัย กระบวนการรับสมัคร การคัดเลือก การประมวลผล มีความแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

เช่น 1) ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครทุกคน 2) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกสู่กระบวนการสัมภาษณ์เท่านั้นจะต้องชำระค่าสมัคร โดยทั่วไปช่วงเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกจะดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังการสละสิทธิในรอบที่ 3 สิ้นสุดลง

มหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการทั้งการคัดเลือก การประมวลผลและประกาศผล เพื่อให้ผู้สมัครมีที่เรียนตาม
ความต้องการ ทั้งนี้ ทปอ.จะประสานแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความอนุเคราะห์ในการคิดค่าสมัครในรอบที่ 4 ตาม ความจำเป็น