เปิดเกณฑ์สมัครเรียนแพทย์ ม.ขอนแก่น ผ่าน TCAS67 รับ 288 คน

แพทย์ การแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเกณฑ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่าน TCAS67 จำนวน 3 รอบ รวมกว่า 288 คน

วันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศแผนการรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก TCAS67 ของคณะแพทยศาสตร์ โดยในปีนี้จะเปิดรับสมัคร 3 รอบ ได้แก่ รอบ Portfolio รอบ Quota และรอบ Admission รวมแล้วกว่า 288 คน ดังนี้ 

รอบ Portfolio 136 คน

เปิดรับผ่าน 2 โครงการหลัก คือ

1.โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ จำนวน 44 คน ประกอบด้วยโครงการย่อยคือ

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 29 คน 
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล 10 คน 
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ 5 คน 

2.โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 92 คน ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 67 คน
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล 20 คน 
 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ 5 คน 

ทั้งนี้ โครงการ 2 ปริญญา เป็นโครงการพิเศษ หลักสูตร 6 ปี มีค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมจำนวน 300,000 บาทต่อปีการศึกษา

ส่วนเกณฑ์รับสมัคร

 • รับ ม.6/เด็กซิ่ว
 • ใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT คะแนน BioMedical Admission Test หรือ BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
 • Portfolio
 • ต้องผ่านการอบรม (เฉพาะหลักสูตร 2 ปริญญา) 

รอบ Quota 132 คน

 • เป็นการรับระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 คน และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวน 112 คน 
 • รับ ม.6 ที่เรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
 • คะแนน NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) หรือทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์

รอบ Admission 20 คน

 • เป็นรอบการรับตรงทั่วประเทศ โครงการกลุ่มสถาบันคณะแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จำนวน 20 คน 
 • รับ ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว ทุกแผนการเรียน
 • คะแนน TPAT1
 • คะแนน A-Level (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1)