TCAS67 เปิดเกณฑ์สมัครเรียน “แพทย์ศิริราช” รับ 292 ที่นั่ง

TCAS67 เปิดเกณฑ์สมัครเรียน
Photo : Pixabay

เปิดเกณฑ์สมัครเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล TCAS67 เปิดรับทั้งหมด 4 โครงการผ่าน 2 รอบคือ รอบ Portfolio และรอบ Admission รวม 292 ที่นั่ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS 2 รอบคือ Portfolio และ กสพท ในรอบ Admission จำนวนรับสมัครรวม 292 ที่นั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รอบ Portfolio 

สำหรับรอบที่ 1 Portfolio จะรับสมัครผ่าน 3 โครงการได้แก่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ, โครงการความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ, โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

 • รับ 70 ที่นั่ง
 • กำลังศึกษาอยู่ ม.6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ได้รางวัลเหรียญทอง, เงิน จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ในสาขาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภูมิศาสตร์, ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ขณะอยู่ ม.ปลาย) หรือผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) สาขาคณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา หรือการอบรมคัดเลือก IBO Challenge
 • มีผลสอบ IELTS (6.5 ขึ้นไป) หรือ TOEFL iBT (79 ขึ้นไป) ไม่เกิน 1 ปี
 • Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า A4) ที่แสดงข้อมูลส่วนตัว, กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน สะท้อนตัวตน-อัตลักษณ์ของตัวเอง
 • Statement of Purpose/Personal Statement อธิบาย/แนะนำตนเองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายในชีวิต เพื่อให้รู้จักผู้สมัครมากขึ้น และเหตุผลที่สนใจเรียนแพทย์ศิริราช (ไม่เกิน 2 หน้า A4 ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

 • รับ 20 ที่นั่ง
 • กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือเด็กซิ่ว สายวิทยาศาสตร์ (ม.6, Grade 12, Year 13, เทียบเท่า แต่ไม่รับ GED/กศน.)
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • มีผลสอบ IELTS (7.0 ขึ้นไป) หรือ TOEFL iBT (100 ขึ้นไป) ไม่เกิน 1 ปี
 • Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า A4) ที่แสดงข้อมูลส่วนตัว, กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน สะท้อนตัวตน-อัตลักษณ์ของตัวเอง
 • Statement of Purpose/Personal Statement อธิบาย/แนะนำตนเองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายในชีวิต เพื่อให้รู้จักผู้สมัครมากขึ้น และเหตุผลที่สนใจเรียนแพทย์ ศิริราช (ไม่เกิน 2 หน้า A4 ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

 • รับ 10 ที่นั่ง
 • จบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์ (สอบเข้าด้วย A-Level : วิทยาศาสตร์ประยุกต์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา) เช่น ทันตแพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ เป็นต้น หากคณะอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลสอบ IELTS (6.5 ขึ้นไป) หรือ TOEFL iBT (79 ขึ้นไป) ไม่เกิน 1 ปี
 • Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า A4) ที่แสดงข้อมูลส่วนตัว, กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน สะท้อนตัวตน-อัตลักษณ์ของตัวเอง
 • Statement of Purpose/Personal Statement อธิบาย/แนะนำตนเองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายในชีวิต เพื่อให้รู้จักผู้สมัครมากขึ้น และเหตุผลที่สนใจเรียนแพทย์ศิริราช (ไม่เกิน 2 หน้า A4 ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

รอบ 3 Admission

 • รับตรงผ่าน กสพท 192 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่ กสพท กำหนด
 • คะแนน TPAT 1
 • คะแนน A-level 7 วิชา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)