เปิดสถิติผู้สมัครกลุ่มคณะแพทย์ ปี 66 มหา’ลัยไหนยอดสมัครสูงสุด

แพทย์ พยาบาล
Photo by Online Marketing on Unsplash

เปิดสถิติผู้สมัครกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท. ปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไหนยอดสมัครสูงสุด 

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท. ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดสถิติคะแนนสูงต่ำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยยอดผู้สมัครของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พบว่าปีนี้ มหาวิทยาลัยที่มีผู้สมัครมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชามีดังนี้ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจำนวนผู้สมัครมากสุดในปีนี้ โดยจำนวนผู้สมัครอยู่ที่ 1,611 คน ตามด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีผู้สมัคร 1,197 คน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,173 คน

ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้สมัครสูงสุดอยู่ที่ 1,227 คน ตามด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,093 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 991 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้สมัครสูงสุดอยู่ที่ 878 คน ส่วนอันดับต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล สมัคร 690 คน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 575 คน

คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครสูงสุดปีนี้คือ มหาวิทยาลัยมหิดล 1,611 คน ตามด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,283 คน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 1,178 คน  

Advertisement

ส่วน TOP 3 ที่คะแนนต่ำสุดในแต่ละสาขาวิชา มีดังนี้ 

คณะแพทยศาสตร์

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 72.8402
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) : 68.8425
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี) : 68.3905

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 66.8238
 • มหาวิทยาลัยมหิดล : 64.3541
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 62.6890

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 56.6941
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 56.1614
 • มหาวิทยาลัยมหิดล : 55.5069

คณะเภสัชศาสตร์

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) : 59.5511
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) : 57.9226
 • มหาวิทยาลัยมหิดล : 57.8980

เปิดอันดับจำนวนผู้สมัครแต่ละมหาวิทยาลัย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัคร 1,611 คน
  2. มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัคร 1,197 คน 
  3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัคร 1,173 คน
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร 1,143 คน
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) สมัคร 1,124 คน
  6. มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี) สมัคร 1,068 คน 
  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 1,003 คน
  8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัคร 916 คน
  9. มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 915 คน
  10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมัคร 792 คน 
  11. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สมัคร 784 คน
  12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมัคร 764 คน
  13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ สมัคร 676 คน 
  14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 612 คน
  15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศหญิง) สมัคร 586 คน
  16. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศชาย) สมัคร 501 คน
  17. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รพ.ตากสิน) สมัคร 472 คน 
  18. มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี) สมัคร 300 คน
  19. มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี) สมัคร 235 คน
  20. มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.เลิดสิน) สมัคร 228 คน
  21. มหาวิทยาลัยสยาม สมัคร 140 คน
  22. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สมัคร 31 คน 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัคร 1,227 คน
  2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัคร 1,093 คน
  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัคร 991 คน
  4. มหาวิทยาลัยมหิดล สมัคร 941 คน
  5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัคร 853 คน
  6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร 806 คน
  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 785 คน
  8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 551 คน
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมัคร 360 คน 
  10. มหาวิทยาลัยรังสิต สมัคร 128 คน
  11. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สมัคร 18 คน 
  12. มหาวิทยาลัยเนชั่น สมัคร 13 คน 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Advertisement
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 878 คน
  2. มหาวิทยาลัยมหิดล สมัคร 690 คน
  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัคร 575 คน
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร 489 คน
  5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัคร 357 คน 
  6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัคร 141 คน
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สมัคร 111 คน 
  8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 162 คน
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สมัคร 47 คน 
  10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สมัคร 38 คน 
  11. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สมัคร 2 คน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล สมัคร 1,611 คน
  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร 1,283 คน
  3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สมัคร 1,178 คน 
  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัคร 839 คน
  5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) สมัคร 786 คน
  6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สมัคร 657 คน
  7. มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 486 คน
  8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) สมัคร 370 คน
  9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สมัคร 285 คน 
  10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สมัคร 274 คน
  11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สมัคร 215 คน
  12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) สมัคร 158 คน
  13. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมัคร 48 คน 
  14. มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 42 คน
  15. มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 24 คน