กยศ.ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจสอบนักศึกษา 6 พันรายยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืม

กยศ.ลงพื้นที่ศรีษะเกษ ตรวจสอบนักศึกษา 6 พันรายยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืม

กระทรวง อว. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ กยศ. ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุนที่คงค้าง 6,823 ราย
ยืนยันนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ กู้ได้ทุกราย

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ กยศ. ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเข้าตรวจสอบข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุนจากที่คงค้างจำนวน 6,823 ราย

โดยกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมให้นักศึกษาไปแล้วจำนวน 2,211 ราย นักศึกษาแจ้งว่าไม่กู้ยืม จำนวน 69 ราย นักศึกษาขาดคุณสมบัติเพราะมีงานทำจำนวน 2,443 ราย สถานศึกษาแจ้งว่าไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 504 ราย คงเหลือรออนุมัติอีกจำนวน 1,596 ราย

ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

ซึ่งกองทุนได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้ยื่นข้อมูลในระบบเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาที่รออนุมัติและได้ยื่นข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว กองทุนจะพิจารณาให้กู้ยืม โดยนักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ


โดยกองทุนขอยืนยันว่านักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม และดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนกำหนด จะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน” ผู้จัดการกองทุนกล่าวในที่สุด