ติดอาวุธ ม.วลัยลักษณ์ มุ่งสู่โลกดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

ต้องยอมรับว่าไม่แต่เพียงภาคธุรกิจเท่านั้นที่มีการปรับตัว และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิสรัปชั่น หากภาคธุรกิจการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ทั้งนั้นเพราะมองเห็นแล้วว่าการศึกษาในรูปแบบเดิม ๆไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนเท่าไหร่นัก จึงทำให้ผู้เรียนพยายามมองหาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของตัวเอง ที่สำคัญ โลกการศึกษายุคใหม่ต่างมุ่งสู่โลกดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้น

ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยย่ำอยู่กับที่ก็จะทำให้โลกการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ถอยหลังลงคลอง เหตุเช่นนี้เอง จึงทำให้ตลอดระยะเวลาผ่านมา 3-5 ปี โลกการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจึงลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ขณะที่บางแห่งก็จับมือกับภาคเอกชน เพื่อนำ “จุดแข็ง” ขององค์กรดังกล่าวมาปรับวิธีการสอนให้กับนิสิต-นักศึกษา

บางแห่งถึงกับดีไซน์หลักสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้เรียนตอบโจทย์โลกของการทำงานยุคใหม่ด้วย ซึ่งเหมือนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร กับบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด (Google Cloud Partner-Specialisation Education)

ทางหนึ่งเพื่อร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเรียนการสอนของทั้งสองหน่วยงาน ขณะที่อีกทางหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และส่งเสริมกิจกรรมให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย

รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ทั้งนั้นเพราะบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเทรนเนอร์ให้วงการศึกษาไทยมาตั้งแต่ยุค 1G จนมาถึงยุคดิจิทัล หรือยุคเอไอในปัจจุบัน

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะมี “รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์” รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การนำของ “ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้ลงนามกับ “ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

หากยังมี “ผศ.ดร.ศิวนาท นันทพิชัย” ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ “พุทธรักษ์ มูลเมือง” ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านมา

เบื้องต้น “รศ.ดร.จรัญ” กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อดูแล และขับเคลื่อนการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากยังมีการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงของยุค Disruptive World

“เพราะการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุค Digital Transformation มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในเกือบทุกมิติ เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขณะที่การสอนก็จะให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาตลอดหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ทั้งทักษะความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะทักษะ Soft Skill ดังนั้นการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป”

“ดร.ศุภธิดา” กล่าวเสริมว่า จุดเริ่มต้นของความตั้งใจในการลงนาม MOU ครั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเทรนเนอร์ให้วงการศึกษาไทยมาตั้งแต่ยุค 1G จนมาถึงยุคดิจิทัล หรือยุคเอไอในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และน่าตื่นเต้น

ดังนั้นความร่วมมือ นอกจากจะเป็นส่วนช่วยเติมเต็ม หรือติดอาวุธให้ผู้เรียน ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะความรู้เพิ่มเติม และมีสมรรถนะของโลกยุคใหม่ ด้วยองค์ความรู้ หรือบทเรียนที่หาเรียนได้ยาก ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน

ฉะนั้น สิ่งที่นักศึกษา และบุคลากรจะได้รับ จึงไม่ใช่แค่เกียรติบัตร หรือความรู้ แต่ผู้ผ่านการอบรมจะได้ 3 ทักษะที่องค์กรมองหา คือ 1) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะโลกการทำงานปัจจุบัน องค์กรไม่ได้ต้องการแค่คนที่มีความรู้ แต่ต้องการคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ด้วย

2) วินัย และ 3) การมีทักษะในการบริหารจัดการเวลา สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่บ่งบอกถึงความสำเร็จ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ ซึ่งเราอยากทำงานอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะ หรือสมรรถนะเหล่านี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อจะอยู่เคียงข้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด เป็นพาร์ตเนอร์รายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการ ในการดูแลระบบ Google Workspace ทั้งยังได้รับมอบหมายจาก Google (ประเทศไทย) ในการทำโครงการเพื่อสนับสนุน Education Transformation เพื่อสร้าง Digital Talent ในเมืองไทย พร้อมได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา (Specialisation Education)

และได้รับรางวัลพาร์ตเนอร์ดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2564-2565 ด้วยภารกิจในการจัดหาแนวทางต่าง ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมด้วย