TCAS รอบแอดมิชชั่นฟรี ยอดสมัครพุ่ง สาขาที่เลือกมากสุด “พยาบาล”

TCAS

นักเรียนแห่สมัครสอบ TCAS รอบแอดมิชชั่นฟรีครั้งแรก ยอดพุ่งสูงถึง 132,004 คน สาขาที่เลือกมากสุดคือพยาบาล ขณะที่มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครมากสุด อันดับ 1 คือ ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้การสอบ TCAS ปี 2567 ในรอบแอดมิชชั่น (หรือรอบ 3) ที่ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเลือกคณะ 1-10 อันดับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นครั้งแรกของประเทศ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 ปรากฏว่ามีผู้สมัครให้ความสนใจสมัคร TCAS รอบที่ 3 จำนวนมากถึง 132,004 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ 2566 โดยอันดับสาขาที่เลือกมากสุด ได้แก่ พยาบาล ขณะที่มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเปิดรับสมัครมากสุด อันดับ 1 คือ เกษตรศาสตร์

ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาส

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า นโยบายให้การสอบ TCAS หรือการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจําปี 2567 ในรอบแอดมิชชั่น (หรือรอบ 3) ที่ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเลือกคณะ 1-10 อันดับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS เป็นครั้งแรกของประเทศ

สอดคล้องกับนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการกระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และนโยบายความเท่าเทียมทางการศึกษาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวง อว.

ซึ่งในการรับสมัครระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 มีผู้สมัครให้ความสนใจสมัคร TCAS รอบที่ 3 จำนวนมากถึง 132,004 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ 2566 ที่มีคนสมัคร TCAS ในรอบที่ 3 จำนวน 124,815 คนถึง 7,189 คน ในขณะที่ผู้สมัครมีการสมัครเลือกคณะมากกว่า 1.17 ล้านสาขา หรือคิดเป็นผู้สมัครสอบเลือก 8.87 อันดับต่อคนโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 7.74 อันดับต่อคน โดยที่เพิ่มขึ้นมากคือการที่มีนักเรียน เลือกครบ 10 อันดับ เพิ่มขึ้น 35,475 คน

Advertisment

จํานวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มสาขา

อันดับ 1 คือ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 294,196 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,041 คน

อันดับ 2 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 226,111 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,418 คน

อันดับ 3 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ 193,668 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,937 คน

อันดับ 4 วิศวกรรมศาสตร์ 95,328 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,942 คน

Advertisment

อันดับ 5 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 90,699 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,746 คน

อันดับ 6 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา 84,349 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,994 คน

อันดับ 7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35,643 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,576 คน

อันดับ 8 เภสัชศาสตร์ 33,958 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,753 คน

อันดับ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31,337 รายการ จำนวนคนที่เลือก 5,917 คน

อันดับ 10 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 19,000 รายการ จำนวนคนที่เลือก 97,680 คน

อันดับ 11 แพทยศาสตร์ 16,863 รายการ

อันดับ 12 สัตวแพทยศาสตร์ 16,586 รายการ

อันดับ 13 วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบ พัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 13,426 รายการ

อันดับ 14 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,873 รายการ

อันดับ 15 ทันตแพทยศาสตร์ 9,222 รายการ

สาขาที่มียอดการสมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก

 • อับดับ 1 ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ 65,547 รายการ
 • อันดับ 2 บริหารธุรกิจ 44,354 รายการ
 • อันดับ 3 การบัญชี 43,941 รายการ
 • อันดับ 4 นิติศาสตร์ 42,069 รายการ
 • อันดับ 5 อังกฤษ 37,922 รายการ
 • อันดับ 6 เศรษฐศาสตร์ 34,667 รายการ
 • อันดับ 7 รัฐศาสตร์ 34,601 รายการ
 • อันดับ 8 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30,521 รายการ
 • อันดับ 9 สาธารณสุข 27,687 รายการ
 • อันดับ 10 เทคนิคการแพทย์ 26,032 รายการ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครมากที่สุด

 • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7,126 รายการ
 • อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 6,542 รายการ
 • อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6,322 รายการ
 • อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6,112 รายการ
 • อันดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,153 รายการ
 • อันดับ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,960 รายการ
 • อันดับ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4,895 รายการ
 • อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4,553 รายการ
 • อันดับ 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4,523 รายการ
 • อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4,027 รายการ

น.ส.ศุภมาสกล่าวทิ้งท้ายว่า นี่คือความพยายามและผลงานที่เป็นรูปธรรมที่กระทรวง อว. ต้องการให้เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียน โดยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีทางเลือกในการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ให้การสนับสนุน และผลักดันนโยบายดังกล่าว จนนำมาสู่การให้สมัครสอบ TCAS67 รอบแอดมิชชั่นฟรีครั้งนี้

TCAS