‘ม.สยาม’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปั้นผู้นำรับเทรนด์โลก ผ่าน MBA Digital Executives

‘ม.สยาม’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปั้นผู้นำรับเทรนด์โลก ผ่าน MBA Digital Executives

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Business Management กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหาร หรือการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก มหาวิทยาลัยสยามจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จัดทำหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคทิจิทัล MBA Digital Executives ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกแบบ Degree Program ในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 ที่ได้รับความร่วมมือจาก Havard’s MOC Affiate Network อย่างเป็นทางการ

‘ม.สยาม’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปั้นผู้นำรับเทรนด์โลก ผ่าน MBA Digital Executives
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

“รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช” รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า ความต้องการบุคลากรด้านการบริหารในยุคดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาแรง ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดเป็นหลักสูตรใหม่ชื่อ หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives) เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย

“หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงเกิดความแตกต่างในการบริการให้กับลูกค้าอย่างเท่าทันสังคมโลกวันนี้ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่หลักสูตร MBA Digital Executives มีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up, Fail Forward (ความล้มเหลวเพื่อก้าวต่อไป) และ Microeconomics of Competitiveness (เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย Harvard Business School จากศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์ตเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจของโลกยุคใหม่”

‘ม.สยาม’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปั้นผู้นำรับเทรนด์โลก ผ่าน MBA Digital Executives
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

“ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่โดน disruptive โดยตัวดิจิทัลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cloud computing, AI (artificial intelligence) เรื่องของเทคโนโลยี VR (virtual reality), AR (augmented reality) หรือ MR (mixed reality), blockchain, หรือเรื่องของไฟท์ TF แอพพลิเคชั่นที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทย และในอนาคตอีก 5 ปี 10 ปี และจะมีเรื่องของ Quantum Computing

“DAPA มีหลักสูตรที่เรียกว่า Digital CEO ซึ่งคนที่มาเรียนสามารถไปต่อยอดได้ปริญญาโทในหลักสูตร MBA Digital Executives ของมหาวิทยาลัยสยามได้ ขณะเดียวกันเรายังใช้เครือข่ายความร่วมมือคนที่เป็นสตาร์ทอัพหรือคนที่มีชื่อเสียงในเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพูดให้กับผู้บริหารเหล่านี้ได้รับทราบด้วย เช่น พันเอก ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ อดีตประธานกรรมการ กสทช, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ CEO บริษัท ไอโครา จำกัด, รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช จากมหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO Z.Com เป็นต้น ”

‘ม.สยาม’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปั้นผู้นำรับเทรนด์โลก ผ่าน MBA Digital Executives
ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

“ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์” กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวเสริมว่า หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

“เราร่วมกับ DEPA ในการออกแบบรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะทำโครงการขึ้นมา แล้วนำโครงการนี้ไปขอทุนกับทาง DEPA เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจ และ Digital Tranformative ซึ่งเป็นการเรียน Captone Project ก็จะมีทุนจากทาง DEPA เช่นกัน หรือ Design Thinking and Innovation โดยจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดการการแปรสภาพธุรกิจ หรือ Cyber Resillience เป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น”

MBA Digital Executives ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (credit bank) เป็นเรียนแบบรายวิชา Mudule หรือจะเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT และ Stanford ผ่าน Platform ของ EdX Cours Era ได้ด้วย โดยสมัครได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562

‘ม.สยาม’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปั้นผู้นำรับเทรนด์โลก ผ่าน MBA Digital Executives

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ