‘ม.สยาม’ จับมือ ‘ดีป้า’ ปั้นผู้นำรับเทรนด์โลก ผ่าน MBA Digital Executives

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Business Management กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหาร หรือการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก มหาวิทยาลัยสยามจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จัดทำหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคทิจิทัล MBA Digital Executives ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกแบบ Degree Program ในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 ที่ได้รับความร่วมมือจาก Havard’s MOC Affiate Network อย่างเป็นทางการ

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

“รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช” รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า ความต้องการบุคลากรด้านการบริหารในยุคดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาแรง ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดเป็นหลักสูตรใหม่ชื่อ หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives) เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย

“หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงเกิดความแตกต่างในการบริการให้กับลูกค้าอย่างเท่าทันสังคมโลกวันนี้ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่หลักสูตร MBA Digital Executives มีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up, Fail Forward (ความล้มเหลวเพื่อก้าวต่อไป) และ Microeconomics of Competitiveness (เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย Harvard Business School จากศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์ตเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจของโลกยุคใหม่”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

“ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่โดน disruptive โดยตัวดิจิทัลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cloud computing, AI (artificial intelligence) เรื่องของเทคโนโลยี VR (virtual reality), AR (augmented reality) หรือ MR (mixed reality), blockchain, หรือเรื่องของไฟท์ TF แอพพลิเคชั่นที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทย และในอนาคตอีก 5 ปี 10 ปี และจะมีเรื่องของ Quantum Computing

“DAPA มีหลักสูตรที่เรียกว่า Digital CEO ซึ่งคนที่มาเรียนสามารถไปต่อยอดได้ปริญญาโทในหลักสูตร MBA Digital Executives ของมหาวิทยาลัยสยามได้ ขณะเดียวกันเรายังใช้เครือข่ายความร่วมมือคนที่เป็นสตาร์ทอัพหรือคนที่มีชื่อเสียงในเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพูดให้กับผู้บริหารเหล่านี้ได้รับทราบด้วย เช่น พันเอก ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ อดีตประธานกรรมการ กสทช, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ CEO บริษัท ไอโครา จำกัด, รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช จากมหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO Z.Com เป็นต้น ”

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์

“ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์” กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวเสริมว่า หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

“เราร่วมกับ DEPA ในการออกแบบรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะทำโครงการขึ้นมา แล้วนำโครงการนี้ไปขอทุนกับทาง DEPA เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจ และ Digital Tranformative ซึ่งเป็นการเรียน Captone Project ก็จะมีทุนจากทาง DEPA เช่นกัน หรือ Design Thinking and Innovation โดยจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดการการแปรสภาพธุรกิจ หรือ Cyber Resillience เป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น”

MBA Digital Executives ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (credit bank) เป็นเรียนแบบรายวิชา Mudule หรือจะเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT และ Stanford ผ่าน Platform ของ EdX Cours Era ได้ด้วย โดยสมัครได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562

Previous articleEIC ชี้ครึ่งปีหลังเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ประเมินโอกาสเกิด “J-curve effect” น้อย
Next articleค่าเงินบาททรงตัว ขณะที่นักลงทุนรอถ้อยแถลงจากประธานเฟด