“สจด.” พัฒนาคน ดัน SMEs สู่อีคอมเมิร์ซ

เพื่อเป็นการรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) จึงลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาหลักสูตร และสร้างกำลังคน (workforce) ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

“รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑาพรหมบุญ” รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นหน่วยงานการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

“ในปีการศึกษา 2563 สถาบันจะเปิดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีความครอบคลุม สถาบันจึงจับมือกับ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการยกระดับกำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร”

“สุรางคณา วายุภาพ” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 9.3 ล้านคนในปี 2551 เป็น 45 ล้านคนในปัจจุบัน มีโทรศัพท์มือถือกว่า 124 ล้านเลขหมาย และใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง5 นาทีต่อวัน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของไทยเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี

“ขณะเดียวกันจากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ไทยส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้ช่วยผลักดันธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และอีคอมเมิร์ซของประเทศต้องเร่งขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างกำลังคน (workforce) และ SMEs ให้สามารถนำธุรกิจขึ้นออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง”

“ที่ผ่านมา ETDA ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกำลังคน และช่วย SMEs ไทยให้ go online ได้ ภายใต้แนวคิด e-Commerce Park ที่ต้องทำให้เกิดระบบนิเวศด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร โดยการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนากำลังคนผ่าน Young Talent Platform เพื่อรองรับ e-Commerce Park ศูนย์กลางด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร”

“ก่อนนำมาสู่การขยายผลการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับทักษะของนักศึกษาให้มีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล”

ถึงตรงนี้ “สุรางคณา” บอกว่า กรอบความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ในด้านนี้มากขึ้น และสามารถนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เรียนได้

จนนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ SMEs ไทยสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ