สาธิต PIM ปรับการเรียน-สอนสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบเริ่ม มิ.ย. 63

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ทำให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องปิดโรงเรียนและปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ สาธิตพีไอเอ็ม จึงได้เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้วยการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้แก่ครู และนักเรียน ภายใต้แนวคิด “Active Learning”

ล่าสุดสาธิตพีไอเอ็มได้รับคัดเลือกจาก Apple ให้เป็น “Apple Distinguished School (ADS) 2020” แห่งแรกในประเทศไทย สะท้อนถึงวิสัยทัศน์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีโดยนักเรียนที่สาธิตพีไอเอ็มจะมี iPad ประจำตัว และมีความสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ประกอบการเรียน ผนวกกับห้องเรียนที่เป็นแบบ “Digital Classroom” มีการใช้สื่อการสอนทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้และการค้นคว้า นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้นการปลูกฝังความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นและถูกต้องกับนักเรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างเต็มที่จึงมีความสำคัญมาก

“จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง” ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า เพื่อให้การสอนเป็นไปตามปกติ ทั้งครูและนักเรียนต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน ผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนา 3 ด้านสำคัญตามโมเดลการเรียนรู้ของสาธิตพีไอเอ็ม คือ

Advertisement

1.พัฒนาครู ด้านหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ “Active Learning” ผสมผสานกับเทคนิคตามแนวคิดฟินแลนด์ การผลิตสื่อและการใช้แอปพลิเคชัน การออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย iTunes U เพื่อพัฒนา “ผู้สอน” สู่ “ครูมืออาชีพในยุคดิจิทัล”

2.พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ “SPIM Learning Model” นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ใน iTunes U ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและนำเสนอผลงานตนเองได้

Advertisement

3.พัฒนานักเรียน โดยนำ “SPIM Learning Model” มาใช้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อน“Learn from Home” และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ “Active Learning” เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญ ได้กำหนดกรอบรูปแบบ วางแผนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด สะท้อนภาพ “ครูมืออาชีพยุคดิจิทัล” สามารถถ่ายทอดความรู้ ปรับบทเรียนเข้ากับยุคสมัย ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุข เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนตอนเปิดเทอม

ด้าน “ประวิตย์ ศรีหนองหว้า” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เสริมว่า ก่อนสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนได้อบรมการเขียนแผนการสอนผ่านคอร์ส iTunes U กับครูทุกคน ที่สำคัญเรามีครูที่เป็น ADE (Apple Distinguished Educator) ผ่านการอบรมด้านศาสตร์การสอนอย่างเข้มข้น ช่วยกันแชร์องค์ความรู้ เมื่อโรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดเทอม การสอนแบบออนไลน์จะเข้ามาแทนที่ทันทีและมีบทบาทสำคัญ การเตรียมครูให้มีความพร้อมสอนเด็ก เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนตระหนักและเร่งดำเนินการในช่วงปิดเทอม ทางโรงเรียนได้จัดการ Demo สอนระหว่างครูด้วยกันผ่าน “Microsoft Teams” สลับบทบาททั้งครูและนักเรียนผ่าน “Video Conference” ครูจะมองเห็นจุดเด่น ชี้ข้อบกพร่อง ปรับแก้ไข ในขณะทดลอง Demo การสอนก่อนเข้าสู่การเรียนออนไลน์จริง

Advertisement

อย่างไรก็ดี สาธิตพีไอเอ็ม จะปรับการเรียนการสอนไปเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบทันทีในเดือนมิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนที่บ้านผ่าน iPad ตารางสอนแต่ละวันเรียนเพียง 2 วิชาใช้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเช้าเรียน 1 วิชา ช่วงบ่ายเรียนอีก 1 วิชา และปรับแผนการเรียนรู้เดิมปกติตามตารางสอนสลับแต่ละรายวิชา เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบ Block Course เพื่อการสอนต่อเนื่องให้จบทีละวิชา แล้วจึงเปลี่ยนวิชาใหม่ให้ง่ายต่อการสรุปเนื้อหาแต่ละรายวิชา และการวัดประเมินผลอย่างทันท่วงที