มทร.อีสาน วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารปฏิบัติการระบบราง-อากาศยาน ใหญ่สุดในไทย

มทร.อีสาน วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง

มทร.อีสาน วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านระบบราง-อากาศยาน ใหญ่ที่สุดในไทย รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (24 พฤษภาคม) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง “อาคารสุรเกียรติ์ เสถียรไทย” ศูนย์ปฏิบัติการด้านระบบรางและอากาศยาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มทร.อีสาน ร่วมเป็นประธานในพิธี

และมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน คณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

สำหรับอาคารสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ที่จะเริ่มการก่อสร้างในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภา มทร.อีสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2564 ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาให้มหาวิทยาลัยเกิดการสร้างยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและท่องเที่ยว (logistic and tourism) โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของระบบรางและอากาศยาน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการด้านระบบรางและอากาศยานอย่างเต็มที่ในทุกมิติมาจนปัจจุบัน

โดยอาคารสุรเกียรติ์ฯ จะเปรียบเสมือนศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ วิจัย และซ่อมบำรุงด้านระบบรางและอากาศยาน เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของ มทร.อีสาน ในยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ได้ 3 ระดับ ได้แก่

1) ระดับจังหวัดนครราชสีมา ด้านศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) ระดับประเทศ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรถไฟรางคู่ ความเร็วสูง และรางเบาภายในเมือง

3) ระดับนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบาย One Belt, One Road เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคเอเชีย

โดยจะถูกสร้างให้เป็นศูนย์รวมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านระบบรางและอุตสาหกรรมการบินแบบควบวงจรในระบบห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อันจะเป็นศูนย์ฝึกเชิงปฏิบัติการที่รองรับทั้ง Up Skill, Re Skill และ New Skill ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านระบบรางและอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงจะเป็นสถานที่ปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนพันธกิจ และยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวในระดับประเทศและนานาชาติได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทางที่ประชุมผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยได้มีมติที่ประชุมให้ตั้งชื่ออาคารปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน เป็นอาคารสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และเพื่อเป็นเกียรติประวัติในคุณความดีและคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสืบไป