ตรีนุช ย้ำนักเรียนยังต้องใส่หน้ากากในห้องเรียน

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

ตรีนุช ย้ำนักเรียนยังต้องใส่หน้ากากในห้องเรียน แม้ราชกิจจาฯ ประกาศให้ผ่อนคลาย ห่วงเด็กเล็กเสี่ยงติดเชื้อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า กรณีราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 โดยมีสาระสำคัญ คือการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น

จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจนั้น ในส่วนการปฏิบัติ ขอให้สถานศึกษายึดแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

Advertisement

“อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิด เช่น ห้องเรียน สถานที่คับแคบ จำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ แต่หากจัดกิจรรมนอกสถานที่ และในสถานที่โล่ง สามารถผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้

ทั้งนี้ ศธ.ยังคงห่วงเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ดังนั้น จะต้องลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด”