ทางเลือกลงทุนใหม่ กองทุน “ASP-ROBOT”-

คอลัมน์ Look Around

กระแส “Robotics & A.I.” (โรบอตและเอไอ) หรือหุ่นยนต์จักรกลอัตโนมัติ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมา หลายธุรกิจก็เริ่มมีการนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น

ล่าสุด บลจ.แอสเซท พลัส ออกกองทุนเปิด “แอสเซทพลัส โรโบติกส์” (ASP-ROBOT) เสนอผู้ลงทุนทั่วไปที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาว สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่พัฒนาและปรับใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & A.I.)

โดยขณะที่พอร์ตลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้การบริหารจัดการของ AXA Investment Managers ซึ่งมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Robotics & A.I. ทั่วโลก ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ Structured Notes ที่อ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มบริษัททั่วโลกที่เป็นผู้พัฒนา และนำเอา Robotics และ A.I. มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

“ตัวกองทุน AXA World Funds Framlington Robotech นอกจากจะชำนาญในการลงทุนในบริษัทพัฒนาโรบอต-เอไอแล้ว ยังมีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ตัวกองทุนเลือกลงทุนในหุ้นต่างประเทศขนาดใหญ่-กลาง-เล็กได้ และจะกระจายอยู่ในหลายกลุ่ม ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการผ่าตัดและปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ทดแทนแรงงานคน ฯลฯ

ซึ่งกองทุน ASP-ROBOT ถือเป็นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 โดยจะเปิดกำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 21 ส.ค.-1 ก.ย. 2560 สามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดยในช่วง IPO จะคิดธรรมเนียมการขายเพียง 1.00% จากปกติ 1.50%

จุดเด่นนี้คือ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและมีสภาพคล่องสูง เพราะผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการจ้า