โรดแมปแผนปฏิรูป “บิ๊กตู่” กำหนดคลอด เม.ย. 61-

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 120 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 60 คนหน้าเดิม-หน้าใหม่ นักปฏิรูป 120 อรหันต์ ต้องเริ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป 37 วาระ 188 เรื่อง รื้อกฎหมายกว่า 1 แสนฉบับ พลิกประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี-หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการผลักดันประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

“การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นก้าวแรกและก้าวย่างที่สำคัญของการวางรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศไทย จะต้องเร่งกำจัดจุดอ่อนก่อนที่จะเร่งพัฒนาและเสริมจุดแข็งในช่วงเวลาต่อไป”

เป้าหมายที่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และที่สำคัญคือ ไทยเป็นสังคมที่คนไทยมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบสุข สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับ “ไทม์ไลน์ปฏิรูป” ดังนี้

15 กันยายน 60 ที่ประชุมร่วมประธานทุกคณะประชุมวางหลักเกณฑ์-วิธีการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใน 30 วัน

30 กันยายน 60 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใน 15 วัน

30 ธันวาคม 60 คณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านเริ่มยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านของตนให้เสร็จ ภายใน 90 วัน

30 มกราคม 61 ที่ประชุมร่วมประธานทุกคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่ร่างเสร็จแล้ว ภายใน 30 วัน

กุมภาพันธ์ 61 ส่งแผนการปฏิรูปประเทศให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาเห็นชอบ ภายใน 30 วัน

มีนาคม 61 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติส่งแผนให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบ ภายใน 30 วัน

เมษายน 61 ครม. รายงานให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทราบและประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ


หลังจากพายุฝน-คลื่นลมทางการเมือง 25 สิงหาฯ จำนำข้าว สงบลง พล.อ.ประยุทธ์และชาวคณะปฏิรูปก็ได้ฤกษ์ยาม สืบทอดผลงานกรุยทาง-ส่งไม้ปฏิรูปประเทศให้รัฐบาลต่อไป