บล.เอเชีย เวลท์ ระทึก บอร์ดกำกับตลาดทุนปัดขยายเวลาคืนเงินลูกค้า

ก.ล.ต. เผยมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ไม่อนุมัติ “บล.เอเชีย เวลท์” ขยายเวลาคืนเงินลูกค้าตามการร้องขอของบริษัท หลังพบว่า บริษัทยังคืนเงินลูกค้าไม่ครบ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ตามที่บริษัทขอมา

โดยตามที่ บล.เอเชีย เวลท์ มีการนำเงินของลูกค้าไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต และคณะกรรมการ ก.ต.ท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนได้ จึงมีมติโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ให้ บล.เอเชีย เวลท์ นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต มาคืนภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการ ก.ต.ท. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการของ บล.เอเชีย เวลท์ ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากการสั่งการของ ก.ต.ท.

ในครั้งก่อน เกี่ยวกับระยะเวลาในการนำทรัพย์สินมาคืนให้ลูกค้า ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมและการป้องกันผลกระทบต่อทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว อนึ่ง บล.เอเชีย เวลท์ ยังไม่ได้คืนเงินลูกค้าอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบว่า บริษัทมีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 157.99 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นว่าการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท