บล.ไอร่า ยันอายัดทรัพย์สินหุ้น MORE ตามคำสั่ง ปปง.

บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า ยืนยันอายัดทรัพย์สินหุ้น MORE ตามคำสั่ง ปปง. แจงการซื้อขายหุ้นไม่ได้ส่งผลกระทบทางการเงินของบริษัท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผยว่า บริษัทขอยืนยันว่าได้ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดย

1.บริษัทมีกฎเกณฑ์และได้ทำความรู้จัก (KYC) ลูกค้าทุกรายก่อนให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการในเรื่อง Enhanced KYC ทุกประการ

2.ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทของลูกค้านั้น บริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหุ้นธุรกรรมในบัญชีถูกต้อง และเป็นการซื้อขายในลักษณะปกติของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงาน STR ครบถ้วน อีกทั้งยอดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (net settlement) ไม่ได้มีจำนวนสูงมากอย่างที่เป็นข่าว

3.บริษัทได้ดำเนินการระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าทันทีที่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และอายัดทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่ ตามคำสั่งอายัดของสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ทันที

บริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่าการซื้อขายนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบทางการเงินใด ๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชี้แจงในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีรายงานข่าวว่า ไอร่าไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD ) และไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR) หลังจากที่มีธุรกรรมการซื้อขายหุ้น MORE ที่ผิดปกติ จนทำให้ให้บัญชีเงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) และ MORE-R ในวันที่ 10 พ.ย.65 ของนายอภิมุข บำารุงวงศ์ จำนวนกว่า 405 ล้านบาท และบัญชีของนายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ จำนวน 8.1 ล้านบาท ไม่ได้ถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งของเลขาธิการ ปปง. ทำให้เงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE และ MORE-R ถูกโอนเข้าบัญชีทั้ง 2 บุคคลเรียบร้อยแล้ว