ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหุ้น SVH เปิดเทรดวันสุดท้าย 7 ธ.ค.

กระดานหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหุ้น SVH เปิดซื้อขายวันสุดท้าย 7 ธ.ค.นี้ หลังกระบวนการเทนเดอร์โดย BDMS จบ ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 98.852 ล้านหุ้น สัดส่วน 98.85%

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งว่า ตามที่บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ หลักทรัพย์ SVH ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บัดนี้ SVH ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ SVH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ SVH จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ก่อนหน้านี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ SVH เพื่อเพิกถอนหุ้น SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

จากเดิม BDMS ถือหุ้นอยู่ใน SVH ก่อนการทำคำเสนอซื้อจำนวน 95.76 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 95.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด และได้เข้าซื้อหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายอีกจำนวน 3.088 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด จากหุ้นที่เสนอซื้อ 4.235 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.24% ส่งผลให้ BDMS ถือหุ้นใน SVH จำนวนทั้งสิ้น 98.852 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 98.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด