ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นใหญ่ ONEE ขาย Big Lot 15% รับ 3 พันล้าน

ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ONEE

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ขายหุ้น ONEE แบบ Big Lot 357 ล้านหุ้น รับทรัพย์กว่า 3 พันล้านบาท

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยระบุว่า

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ว่าได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญที่ตนถือในบริษัท จำนวน 357,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Private Placement)

               

ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น

โดยราคาดังกล่าวกำหนดโดยวิธีการสำรวจความต้องการการซื้อหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Bookbuilding) คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 3,034.5 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Placement Agent)

ภายหลังการขายในครั้งนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป โดยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท (จากเดิมร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท)

ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยการขายหุ้นสามัญของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ในครั้งนี้จะทำให้ฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท มีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 36

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นลูกสาวของ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาล ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เข้าถือหุ้นในกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งแต่ปี 2559 โดยถือหุ้นในนาม บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด จนถึงปัจจุบันที่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าเป็นบริษัท่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ พญ.ปรมาภรณ์ ยังติดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย เป็นอันดับที่ 6 โดยนอกจากการถือหุ้น ONEE แล้ว ยังถือหุ้น บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) จำนวน 136,300,000 หุ้น (คิดเป็น 6.49% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด) และ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) จำนวน 807,377,610 หุ้น (คิดเป็น 5.08% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด)

และเมื่อรวมการถือหุ้นใน 3 บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 พญ.ปรมาภรณ์ มีมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ทั้งสิ้นกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท