ช่องวัน ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 496 ล้านหุ้น นำเงินชำระหนี้เงินกู้-ขยายธุรกิจ 

เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.ลุยขายหุ้นไอพีโอ 496.25 ล้านหุ้น ลุยระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ SET หวังนำเงิน “ชำระหนี้เงินกู้-ขยายธุรกิจ-พัฒนารายการ-เพิ่มรายได้โฆษณา” 

วันที่ 10 พฤษภาคม2564 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ เดอะวัน จะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย  

1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น 

               

2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย โดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้

สำหรับโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ ธุรกิจรับจ้างผลิต ธุรกิจรับจัดอีเวนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ในส่วนรายได้ย้อนหลัง 3 ปี โดยปี 2561 มีรายได้รวม 4,199 .37 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้รวม 4,818.27 ล้านบาทและปี 2563 มีรายได้ 4,875.31 ล้านบาท

Advertisement

ขณะที่วัตถุประสงค์การใช้เงิน ได้แก่ การปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน การขยายธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ในส่วนของโครงการในอนาคต  มีแผนจะนำเม็ดเงินการลงทุนผลิตในหลายๆส่วน เช่น การลงทุนผลิตรายการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ชมและรายได้โฆษณาโทรทัศน์ และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตรายการ การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการช่องทางออนไลน์  การก่อสร้างและยกระดับการให้บริการสถานที่สำหรับถ่ายทำรายการของ ACTS เป็นต้น