ก.ล.ต. สั่งปรับ “เอกลาภ-Zipmex” 2.6 ล้าน กรณีระงับเทรด-ฝากถอน Trade wallet-Zwallet

ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ “เอกลาภ ยิ้มวิไล” ซีอีโอ Zipmex รวมเป็นเงิน 1.92 ล้านบาท เหตุระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล-ระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน Trade wallet-Zwallet พร้อมสั่งปรับ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด อีกจำนวน 6.95 แสนบาท เหตุเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้บังคับใช้กฎหมายแก่นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ตามมาตรา 94 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเปรียบเทียบปรับเป็นเงินรวม 2,615,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) รับผิดชอบการดำเนินงานของ Zipmex สั่งการหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2565 Zipmex ระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.และโดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 540,000 บาท

               

2.นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) รับผิดชอบการดำเนินงานของ Zipmex สั่งการหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม-25 สิงหาคม 2565 Zipmex ระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน Trade wallet และ Z-wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบเป็นเงิน 1,380,000 บาท

นอกจากนี้ได้ดำเนินการกับบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 Zipmex ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

โดยข้อมูลที่ Zipmex ไม่เปิดเผยให้ครบถ้วนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินลูกค้าไปลงทุนต่อ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรม ZipUp+ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ Zipmex กับ Zipmex Asia Pte. Ltd. และ Zipmex Pte. Ltd. จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 695,000 บาท