MINDO ASIA เฉือนขายหุ้น สินมั่นคงฯ ออกจากพอร์ต 7.02 หมื่นหุ้น

สินมั่นคง

MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 “สินมั่นคงประกันภัย” เฉือนขายหุ้น SMK ออกจากพอร์ต 70,200 หุ้น เหลือถือครอง 9.9998%

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้น (แบบ 246-2) ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK โดย MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ได้ดำเนินการขายหุ้นออกไปจำนวน 70,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.0351% เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 65 โดยทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ส่งผลให้ภายหลังทำธุรกรรมในครั้งนี้ MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED จะเหลือหุ้นที่ถือครองจำนวน 19.99 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.9998%

สำหรับ MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในฮ่องกง ถือหุ้น 100% โดยกองทุน Lombard Asia IVL.P. ซึ่งเป็นกองทุนไพรเวท อิควิตี้ ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Advertisement