POMPUI แจ้งผิดนัดชำระหนี้ “กรุงไทย” คาดบรรลุแผนโครงสร้างหนี้ใหม่ ม.ค. 66

ปุ้มปุ้ย

POMPUI แจ้งการผิดนัดชำระหนี้ ‘ธนาคารกรุงไทย’ มียอดค้างชำระเงินต้น 263 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 62 ล้านบาท เบี้ยปรับผิดนัด 20 ล้านบาท คาดบรรลุข้อตกลงแผนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ภายในเดือน ม.ค. 66

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริพร โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ POMPUI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

ตามที่บริษัทโดยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ได้ทำสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เลขที่ J 74 01006/49 (ครั้งที่ 7) ซึ่งเป็นบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 กับธนาคารกรุงไทย (KTB) สำนักงานธุรกิจตรัง โดยมีเงินต้นรวม 488 ล้านบาท และดอกเบี้ย 369 ล้านบาท (ในส่วนนี้แปลงหนี้เป็นทุน 310 ล้านบาท คงเหลือดอกเบี้ยคงค้าง 62 ล้านบาท และดอกเบี้ยปรับผิดนัดชำระ 20 ล้านบาท) 

               

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าบริหารงานแทนผู้บริหารชุดเดิมทั้งหมด จึงได้ทราบว่าบริษัทผิดนัดชำระหนี้ธนาคารตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยเป็นการค้างชำระเงินต้น แต่มีการชำระดอกเบี้ยมาโดยตลอด จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารได้แจ้งให้บริษัทหยุดการชำระดอกเบี้ย เนื่องจากใกล้ถึงกำหนดสิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2565 และจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่ 

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้พักการชำระหนี้ และเจรจาและประสานงานกับธนาคารถึงแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารมาโดยตลอด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทได้ชำระหนี้เงินต้นไปแล้วทั้งสิ้น 224 ล้านบาท และดอกเบี้ย 133 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมียอดค้างชำระเป็นเงินต้น 263 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 62 ล้านบาท เบี้ยปรับผิดนัด 20 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2565 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทในการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร รวมถึงเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อเจรจาการปรับโครงสร้างหนี้กับทางธนาคาร และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ในศึกษาแนวทางการขอขยายเวลาการดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติ เพื่อกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) 

โดยบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด ในฐานะตัวแทนของลูกหนี้ ได้ประชุมร่วมกับธนาคาร ในฐานะเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใหม่ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ผู้บริหารชุดใหม่ได้เจรจาไว้ ซึ่งทางธนาคารอยู่ระหว่างนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมของธนาคาร และบริษัทจะนำแผนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงของแผนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ภายในเดือนมกราคม 2566