TGE เผยรัฐขยายเวลารับซื้อไฟฟ้ารองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอีก 2 ปี

TGE บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

TGE เผยรัฐขยายเวลาซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานอีก 2 ปี เตรียมเข้าจัดทำข้อตกลงเพิ่มกับ กฟภ. ภายใน 15 วัน

วันที่ 16 มกราคม 2566 บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนว่า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะสั้นแบบปีต่อปี ไม่เกิน 2 ปี (ลงนามเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565) จำนวน 6.0 เมกะวัตต์ ภายใต้ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบคงที่ที่อัตราขายไฟ 2.20 บาทต่อหน่วยนั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานเพิ่มเติมจากปี 2565 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

               

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 แจ้งให้บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด (TBP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดส่งเอกสารเพื่อจัดทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำช้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จ และพร้อมดำเนินการจัดทำข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด