BBLAM เตรียมจ่ายปันผลกองทรัสต์ B-WORK หน่วยละ 0.1771 บาท 24 มี.ค.นี้

BBLAM

บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM ประกาศเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทรัสต์ออฟฟิศ B-WORK ครั้งที่ 18 ในอัตรา 0.1771 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่าย 24 มี.ค.นี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK เตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1771 บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หรือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 24 มีนาคม 2566

พรชลิต พลอยกระจ่าง
พรชลิต พลอยกระจ่าง

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด B-WORK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.5010 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุน 1 ครั้ง เป็นเงิน 0.1843 บาทต่อหน่วย รวมกันเป็นเงินที่จ่ายออกไป 3.6853 บาทต่อหน่วย

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นี้ B-WORK มีรายได้รวม 155.73 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าเช่า 58.25 ล้านบาท รายได้ค่าบริการ 94.30 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 0.21 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ อีก 2.98 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 70.88 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 84.85 ล้านบาท

Advertisement