ธนารักษ์เปิดขายซองประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-หนองคาย

กรมธนารักษ์
ภาพจากเว็บไซต์ กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ปัดฝุ่นเปิดประมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-หนองคาย ขายซองถึง 23 มี.ค. นี้

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมธนารักษ์ได้กำหนดแผนเปิดประมูล เพื่อสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้

  1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.511 และ มห.512 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,081-0-23.10 ไร่ กำหนดผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตราไร่ละ 1,800 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าปีละ 1,945,904 บาท (ปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ 9 ทุก 3 ปี) และกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นเงิน 32,431,733 บาท มีกำหนดระยะเวลา   การเช่า 50 ปี

  1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค.1031 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 718-0-46 ไร่ กำหนดผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตรา ไร่ละ 2,100 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าปีละ 1,508,042 บาท (ปรับปรุงค่าเช่า ร้อยละ 9 ทุก 3 ปี) และกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นเงิน 25,134,025 บาท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 50 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอการลงทุน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท กรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เป็นการร่วมของธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกัน  ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีผลงานหรือประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง  อย่างน้อย 1 โครงการ

Advertisment

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการขายเอกสารการลงทุน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อซื้อเอกสารการลงทุน ณ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทร. 0 2298 5363 และกำหนดให้ผู้ซื้อเอกสารการลงทุนยื่นซองเสนอโครงการลงทุน ณ กรมธนารักษ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะเปิดประมูลอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดประมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอีกครั้ง   หรือพิจารณาตามที่เห็นสมควร

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

Advertisment