บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล 3 กองทุนอสังหาฯ-อินฟรา 286 ล้านบาท

บลจ.อีสท์สปริง

บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผลกองทุนอสังหาฯ-อินฟราสตรักเจอร์ รวม 3 กองทุน มูลค่า 286.17 ล้านบาท วันที่ 22 และ 28 มีนาคม 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และอินฟราสตรักเจอร์ ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565-28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย

1.กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) ในอัตรา 0.1082 บาทต่อหน่วย

2.กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ในอัตรา 0.172 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 22 มีนาคม 2566

3.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF) ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้ง 3 กองทุน 286.17 ล้านบาท

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ส่วนกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

และกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วย Infra ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ทั้งนี้ 3 กองทุนดังกล่าวมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ กองทุนเปิด T-Property ปี 2561 อยู่ที่ 0.45 บาท ปี 2562 อยู่ที่ 0.525 บาท ปี 2563 อยู่ที่ 0.45 บาท ปี 2564 อยู่ที่ 0.35 บาท และเมื่อรวมจ่ายปันผลปีนี้อีก0.1082 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1.8832 บาทต่อหน่วย

ส่วนกองทุนเปิด T-PropInfraFlex ปี 2561 อยู่ที่ 0.4375 บาท ปี 2562 อยู่ที่ 0.45 บาท ปี 2563 อยู่ที่ 0.325 บาท ปี 2564 อยู่ที่ 0.225 บาท เมื่อรวมจ่ายปันผลปีนี้อีก 0.172 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1.6095 บาทต่อหน่วย


สุดท้ายกองทุนเปิด TMBPIPF ปี 2561 อยู่ที่ 0.475 บาท ปี 2562 อยู่ที่ 0.74 บาท ปี 2563 อยู่ที่ 0.48 บาท ปี 2564 อยู่ที่ 0.413 บาท ปี 2565 อยู่ที่ 0.1 บาท เมื่อรวมจ่ายปันผลปีนี้อีก 0.15 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.358 บาทต่อหน่วย