CHO ขาดสภาพคล่อง ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ เจ้าหนี้กว่า 408 ราย

CHO ขาดสภาพคล่อง ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

CHO ขาดสภาพคล่อง ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น CHO212A ที่ครบกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดที่ 17 จำนวน 34.99 ล้านบาท ในวันนี้ พบเจ้าหนี้กว่า 408 ราย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช ทวี (CHO) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือหุ้นกู้รุ่น “CHO212A” ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดที่ 17 จำนวน 34,993,507.27 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดดังกล่าวได้ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้

               

โดยหุ้นกู้รุ่น CHO212A ออกเมื่อ 22 ก.พ. 2566 จำนวนที่เสนอขาย 545.30 ล้านบาท (545,300 หน่วย) อัตราดอกเบี้ย 7.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 22 พ.ย. 2566 มูลค่า 408.97 ล้านบาท โดยรวมจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระสุทธิ 33.83 ล้านบาท (22 พ.ค. 66) ดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระสุทธิ 6.5 ล้านบาท จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน คิดอัตราดอกเบี้ย 5% ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 27.26 ล้านบาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 408 ราย โดยสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้คือ ขาดสภาพคล่อง และกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ (ดูตาราง)

ทั้งนี้บริษัทตระหนักยิ่งถึงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นว่ามีเจตนาจะชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ โดยบริษัทจะแจ้งความรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

Advertisement

อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ย ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งหมดยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดดังนี้

– ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ

– เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

ทั้งนี้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ๆ ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

Advertisement

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้หรือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน

หากการดำเนินการตามข้างต้นแล้วผลของการผิดนัดชำระยังคงอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที