ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงนักลงทุน พรุ่งนี้ (30 พ.ค.)

STARK

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน-ผู้ที่เกี่ยวข้อง 30 พ.ค. นี้ แนะใช้เวทีซักถามประเด็นข้อสงสัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ STARK ไม่สามารถจัดทำและส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยต่อมา ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงว่า ผู้สอบบัญชีของ STARK ได้ตรวจพบการทำธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ

ก.ล.ต. จึงได้สั่งการให้ STARK ชี้แจงข้อเท็จจริงและขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบสารสนเทศฯ) ตามที่ปรากฏในข่าวฉบับที่ 80/2566 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ซึ่ง STARK ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นั้น

               

ทั้งนี้ STARK ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ ว่า STARK จะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และเปิดเผยว่า คาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 (ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา STARK จะรีบแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว) ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์ฯจะให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK เป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมรับฟังการประชุม Public Presentation และร่วมซักถามในประเด็นต่าง ๆ ตามที่มีข้อสงสัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเพื่อนำไประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการให้จัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุน STARK สามารถทราบรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอให้ STARK ดำเนินการตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ผู้ลงทุนสอบถามอย่าง เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนด้วย พร้อมทั้งขอให้ STARK เผยแพร่ผลการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯก่อนวันที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวด้วย