ทริสเรทติ้งหั่นเครดิตองค์กร STARK เป็น C จาก BB- มองบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้

STARK

ทริสเรทติ้ง ปรับลดอันดับเครดิตองค์กร STARK เป็น “C” จาก “BB-” พร้อมคงเครดิตพินิจ แนวโน้ม “Negative” ชี้เป็นไปได้ยากที่บริษัทจะสามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ลงสู่ระดับ “C” จาก “BB-” ในขณะที่ยังคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” เช่นเดิม

ทั้งนี้ การปรับลดอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ STARK239A และ STARK249A นั้น ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 ได้ตามกำหนด

               

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีมติเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ในมุมมองของเรา การเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ ถึงกำหนดชำระโดยทันที มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) และอาจนำไปสู่การที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นไปได้ยากที่บริษัทจะสามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป