ไทยเบฟ ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น 14-18 ก.ค. ระดมทุนคืนหนี้

ไทยเบฟ

ไทยเบฟเวอเรจ เตรียมขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อายุ 3, 4, 10 ปี ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ค.นี้ ยังไม่ประกาศดอกเบี้ย นำเงินระดมทุนคืนหนี้หุ้นกู้ครบดีล-เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานตามข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV) ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1.ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

               

2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

3. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม และ 17-18 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

Advertisement

– ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท ซึ่งรวมทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนกันยายน 2566

Advertisement