INET ขายสินทรัพย์เข้า INETREIT 3,200 ล้าน นำเงินขยายธุรกิจ-ชำระหนี้

INET

บอร์ด บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) อนุมัติขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 เข้า INETREIT มูลค่าไม่เกิน 3,200 ล้านบาท นำเงินลงทุนโครงการอื่น ๆ เพื่อขยายธุรกิจรองรับการเติบโต-ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อที่ดินจากบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ INET) ได้แก่

ที่ดินที่ตั้งโครงการ INET-IDC3 เฟส 2, ที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ INET-IDC3 และ พื้นที่ถนนส่วนกลางของโครงการ INET-IDC3 เพื่อจำหน่ายที่ดินดังกล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT)

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

พร้อมทั้ง ได้อนุมัติให้จำหน่ายสินทรัพย์แก่ INETREIT โดยการขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ซึ่งรวมถึงตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) และหน่วยประมวลผลข้อมูลและหน่วยจัดเก็บข้อมูล จำนวน 246 Rack รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

อีกทั้ง ให้ขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ INET-IDC3 และที่ตั้งอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งใช้สำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และ 2 ให้แก่ INETREIT

ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทจะจำหน่ายให้แก่ INETREIT นั้นจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท และ ไม่เกิน 3,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายโดย  INETREIT ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 หลังเพิ่มทุนและขายสินทรัพย์เข้า INETREIT คาดว่าจะใช้เงินไม่เกิน 550 ล้านบาท และให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมเช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินการในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 จาก INETREIT ด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับครั้งนี้ จะนำไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ เพื่อขยายธุรกิจ ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินงานของบริษัท ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับ INET คือจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท เช่น นำเงินไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ เพื่อขยายธุรกิจชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหน่วยทรัสต์เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ INETREIT ซึ่งจะทำให้ได้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการเข้าลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลจาก INETREIT รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจาก INETREIT

“คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าวไปใช้ตามแผนการดำเนินงาน เช่น นำเงินไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ เพื่อขยายธุรกิจ ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น” นางมรกตกล่าวในที่สุด


ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข่าวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย