STARK บอร์ด 3 ราย ไขก๊อกทันที ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่งมีมติอนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่ง

STARK

STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ด 3 รายขอลาออก อ้างติดภารกิจอื่น แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่งมีมติอนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาซน) (“บริษัท” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า กรรมการ 3 ราย ได้ลาออก ประกอบด้วย

1 . นายนพพร กิตติลดากุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

               
  1. พันตำรวจเอก มงคล ภูวประภาชาติ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
  2. นายสมชาย เลาห์วีระพานิช ได้ขอลาอกจากตำแหน่งกรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ติดภารกิจอื่น และอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแก่บริษัทในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้ง 3 รายชื่อที่ขอลาออก เป็นรายชื่อกรรมการ 3 ใน 8 รายที่ทางบริษัท ได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้น มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเสียงข้างมากก็อนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่ง