ก.ล.ต. ถก ตลท. เร่งทบทวน 3 เกณฑ์ คุมหุ้นร้อน-ฟื้นเชื่อมั่น

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ประชุมหารือตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่งทบทวนเกณฑ์การวางหลักประกันในบัญชีเงินสด-เกณฑ์ระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์-เกณฑ์การชำระค่าซื้อหุ้นล่วงหน้า กรณีหุ้นเข้าลักษณะร้อนแรง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้บริหาร ก.ล.ต.ได้ประชุมร่วมกับนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร โดยได้มีการหารือกันถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จะทบทวนเกณฑ์การซื้อขายด้วยการวางหลักประกันในบัญชีเงินสด (cash account) ในกรณีการวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายย่อยและนิติบุคคลต่างประเทศที่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคัสโตเดียนที่เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

รวมทั้งจะพิจารณาปรับเกณฑ์ระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์เป็นภายในวันที่ 2 ถัดจากวันขายหลักทรัพย์ (T+2) ให้เป็นเช่นเดียวกันสำหรับผู้ลงทุนทุกประเภท

นอกจากนี้ จะพิจารณาทบทวนมาตรการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (cash balance) กรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบัน และมีความเป็นธรรมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท รวมถึงส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งนำไปทบทวนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและนำมาเสนอต่อ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป


นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงเรื่องการทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกเมื่อลูกค้ามีธุรกรรมขายชอร์ตที่ออกโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นด้วยกับการทบทวนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้มีความชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล อันจะเป็นการป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ