ออมสิน-ธ.ก.ส. ให้กู้ 20,000 บาท ปิดหนี้นอกระบบ เช็กรายละเอียดที่นี่

ออมสิน-ธ.ก.ส.

เปิดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ จากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. วงเงิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1%

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดำเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารออมสิน

สำหรับ ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ” ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท/ราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ผ่อนชำระ 36 งวด โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินงวดแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เป็นต้น
 • เป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

2.หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

3.เอกสารประกอบการกู้ยืม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานการเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
 • หลักฐานแสดงมูลหนี้นอกระบบ
 • เอกสารแสดงรายได้/การประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ และต้องทำนิติกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

ธ.ก.ส.

ในส่วนของ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 7,500 ล้านบาทโดยการปล่อยกู้เงินให้กับเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ต่อรายละไม่เกิน 20,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน (Flat Rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 งวดแรก (ชำระดอกเบี้ยปกติ) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เริ่มจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 2567 หรือเต็มวงเงิน 7,500 ล้านบาท

ระยะเวลาการชำระ

 • ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

 • เกษตรกร
 • บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000 บาท กรณีเพื่อสงวนที่ดิน รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 ปี และสินเชื่อกองทุนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี