เคอรี่ เอ็กซ์เพรส หุ้นพุ่งชนซีลลิ่ง รับข่าวปันผลพิเศษ-SFTH เตรียมขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ราคาหุ้นเช้าวันนี้พุ่งชนซีลลิ่ง 6.40 บาท ภายหลัง “KLN” ผู้ถือหุ้นใหญ่ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลพิเศษแบบมีเงื่อนไข พร้อมรับข่าว “เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง” ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ เตรียมเทนเดอร์ออฟเฟอร์ที่ราคา 5.50 บาท/หุ้น

วันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEX) พบว่า เช้าวันนี้ราคาหุ้นไต่แดนบวกตลอดทางและสามารถวิ่งขึ้นไปแตะซีลลิ่ง (ระดับสูงสุดของวัน) ได้ที่ระดับราคา 6.40 บาท หรือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 1.46 บาท หรือ +29.55% เมื่อเทียบจากราคาวันก่อนหน้า

ทั้งนี้พบว่าวันนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า Kerry Logistics Network Limited (KLN) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท ซึ่งถือหุ้น 49% และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงข้างมากในบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KLNTH) โดยทางอ้อม ได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566

เกี่ยวกับการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลพิเศษแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะเป็นการจ่ายด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน (distribution in specie) ด้วยหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ KLN ถืออยู่ทางอ้อม (ผ่าน KLNTH) จำนวน 907.20 ล้านหุ้น (คิดเป็นประมาณ 52.1% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KEX) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของ KLN ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน KLN ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ที่ KLN จะประกาศต่อไป

ในอัตราส่วนการปันผลที่ 0.5019 หุ้นของบริษัทต่อหุ้น KLN หนึ่งหุ้น (ปัดเศษหุ้นของบริษัทให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด) (ธุรกรรม DIS) โดยปัจจุบัน KLNTH เป็นผู้ถือหุ้นประมาณ 52.1% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศสาธารณชนของ KLN เกี่ยวกับธุรกรรม DIS ปรากฏตาม https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900152.pdf

ตามประกาศของ KLN การทำธุรกรรม DIS มีเงื่อนไขว่า KLN จะต้องได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรม DIS ตามกฎหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขดังกล่าว

บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (SFTH) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,000 หุ้น และจะเข้าถือหุ้นของบริษัทอีกจำนวน 467,373,855 หุ้น จากธุรกรรม DIS (โดยจะรับโอนมาจาก Flourish Harmony Holdings Company Limited (FHHL) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ KLN ในวันเดียวกับที่ธุรกรรม DIS แล้วเสร็จ)

เป็นผลให้ SFTH ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้นประมาณ 26.8% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (นอกเหนือจากส่วนที่ SFTH ถืออยู่แล้ว หรือที่จะถือโดย SFTH จากการทำธุรกรรม DIS) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ตามประกาศของ KLN SFTH FHHL และ SF Holding (HK) Limited (บริษัทย่อยของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสิ่นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange)) ได้ตกลงยืนยันว่า หากเงื่อนไขของธุรกรรม DIS บรรลุผล SFTH จะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขบรรลุผล และจะเริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ในราคาเสนอซื้อที่ 5.50 บาทต่อหุ้น ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ยื่นคำเสนอซื้อตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ในประกาศของ KLN ยังระบุว่า SFTH ยังไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจหลัก/ทรัพย์สินหลัก แผนการบริหารจัดการธุรกิจ แผนการลงทุน การบริหารจัดการ โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

และ SFTH ไม่มีความตั้งใจ ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาดังกล่าว (เว้นแต่กฎหมาย และ/หรือ หลักเกณฑ์กฎระเบียบจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว SFTH อาจพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (และระดับของอำนาจในการควบคุมบริษัทของ SFTH ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์) รวมถึงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น แผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานของบริษัทด้วย

หากบริษัทได้รับความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อธุรกรรม DIS แล้วเสร็จ KLN จะไม่ได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัท และบริษัทจะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ KLN การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามที่ปรากฏ ในประกาศของ KLN โดยพอสรุปเพื่อความเข้าใจได้ตามด้านล่างนี้