เปิด 10 อันดับกองทุนหุ้นบิ๊กแคป ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เปิด 10 อันดับกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี กองทุน TISCOHD-A แชมป์ ปั้นผลตอบแทนได้ถึง 8.74%

วันที่ 7 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะตลาด นักลงทุนอาจจะมองหาการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ความเสี่ยงไม่มาก ซึ่งหุ้นขนาดใหญ่ที่ผลตอบแทนดีก็สามารถตอบโจทย์ได้ จึงได้รวบรวมข้อมูล 10 อันดับกองทุน หุ้นขนาดใหญ่ ผลตอบแทนดี อ้างอิงจาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2567) ดังนี้

หุ้นขนาดใหญ่ ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี (%)

1. กองทุน TISCOHD-A ผลตอบแทน 8.24%

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดยลงทุนในหุ้น 95.64% อาทิ หุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 11.09% หุ้นสามัญของบริษัทแอดวานซ์อิน โฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 9.47% หุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) 7.87% หุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 7.49% หุ้นสามัญของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7.12%

2. กองทุน PRINCIPAL DEF ผลตอบแทน 8.09%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล จัดการกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์ พรินซิเพิล จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 94.11% อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5.66%, บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5.60%, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4.55%, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4.28%, บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4.08%

3. กองทุน THDRMF ผลตอบแทน 7.83%

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 95.34% อาทิ หุ้นสามัญของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 11.09% หุ้นสามัญของบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 9.45% หุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) 7.81% หุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 7.44% หุ้นสามัญของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7.11%

4. กองทุน LHACTLTF-A ผลตอบแทน 7.32%

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 81.41% อาทิ หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.0% หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.80% หุ้นสามัญ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.68% หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4.04% หุ้นสามัญ บริษัท เมืองไทย แคปปีตอล จำกัด 3.26%

5. กองทุน LHACTLTF-D ผลตอบแทน 7.30%

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 81.41% อาทิ หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.0% หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.80% หุ้นสามัญ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.68% หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4.04% หุ้นสามัญ บริษัท เมืองไทย แคปปีตอล จำกัด 3.26%

6. กองทุน LHGROWTH-A ผลตอบแทน 6.96%

กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 91.73% อาทิ หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5.99% หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 5.86% หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.77% หุ้นสามัญ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.54% หุ้นสามัญ บริษัท เมืองไทย แคปปีตอล จำกัด 3.30%

7. กองทุน LHGROWTH-D ผลตอบแทน 6.94%

กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 91.73% อาทิ หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5.99% หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 5.86% หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.77% หุ้นสามัญ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.54% หุ้นสามัญ บริษัท เมืองไทย แคปปีตอล จำกัด 3.30%

8. กองทุน LHGROWTH-R ผลตอบแทน 6.94%

กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 91.73% อาทิ หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5.99% หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 5.86% หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.77% หุ้นสามัญ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.54% หุ้นสามัญ บริษัท เมืองไทย แคปปีตอล จำกัด 3.30%

9. กองทุน PRINCIPAL LTF-T ผลตอบแทน 6.90%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T จัดการกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์ พรินซิเพิล จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 95.76% อาทิ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5.82% บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5.72% บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4.69% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 4.26% บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4.20%

10. กองทุน TDSLTF-B ผลตอบแทน 6.31%

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) จัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ลงทุนในหุ้นสามัญ 96.83% อาทิหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 7.16% หุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.00% หุ้นสามัญของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 6.16% หุ้นสามัญของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5.30% หุ้นสามัญของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5.12%