ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง กำหนดผู้ตรวจบัญชีตลาดทุน ต้องมีการตรวจด้าน IT โดยผู้เชี่ยวชาญ

กลต

ก.ล.ต. เปิดรับฟังการกําหนดให้สํานักงานสอบบัญชีให้มีการกำกับดูแลและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประเมินระดับความเสี่ยงด้านไอที

วันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการกําหนดให้สํานักงานสอบบัญชีจัดให้มีการกำกับดูแลและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และการประเมินระดับความเสี่ยงด้านไอที (IT Risk Assessment) หรือ ITRA เพื่อให้จัดการความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการต่อการกําหนดให้สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านไอทีโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้จัดการความเสี่ยงในการใช้ไอทีได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว

และได้ให้ข้อสังเกตรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดในรายละเอียดและระยะเวลาที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ ก.ล.ต. จึงได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความเหมาะสมและผ่อนปรนมากขึ้น

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งมีหลักการสำคัญ ได้แก่ การกำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยู่ต้องมีการกำกับดูแลและการตรวจสอบด้านไอทีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที รวมทั้งส่งรายงานการตรวจสอบด้านไอทีและรายงานการประเมินระดับความเสี่ยงด้านไอที (ITRA) ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบการตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี

หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต. โดยให้ส่งผลการตรวจสอบครั้งแรกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 และครั้งต่อไปตามความถี่ที่อ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงด้านไอทีของสำนักงานสอบบัญชี


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=965 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567