KBANK ธนาคารไทยแห่งแรก รับการรับรองมาตรฐาน ISO ระดับสากล

พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแห่งแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ระดับสากลพร้อมกันทั้งระบบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ ตอกย้ำหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน

วันที่ 24 มกราคม 2567 ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทย ในการดำเนินงานบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ผ่านการสร้างความเติบโตบนความสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จึงให้ความสำคัญกับการจัดการการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานและอาคารต่าง ๆ ของธนาคาร

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ธนาคารทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ของธนาคาร ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน ด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ธนาคารเป็นสถานที่ที่พร้อมรองรับการใช้งานของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในระยะยาว

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ธนาคารจึงยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร คู่ค้า และพันธมิตรและเข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดธนาคารกสิกรไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ นับเป็นธนาคารแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมกันทั้ง 2 มาตรฐานในคราวเดียวกัน

สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้ขอบข่าย “การบริหารจัดการการให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน (The Management of Banking and Financial Service)” โดยผลการดำเนินงานของธนาคารที่สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 อาทิ ธนาคารมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยทยอยติดโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ของธนาคาร การคัดแยกขยะภายในอาคารอย่างเป็นระบบ และการวางระบบบริหารจัดการน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดมลพิษน้อยที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารในการไปสู่ Net Zero

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน ISO45001:2018 อาทิ การป้องกันอัคคีภัย การประเมินและการควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน โดยสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน ให้มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความสูญเสีย และดูแลสุขภาพพนักงานภายใต้เป้าหมาย Zero Accidents and Illnesses


ดร.พิพัฒน์พงศ์กล่าวอีกว่า มาตรฐานสากล ISO ทั้ง 2 มาตรฐานที่ได้รับครั้งนี้ เป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า ธนาคารได้ดำเนินงานบนความสมดุลของหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วยการสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ นอกจากจะเริ่มดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารแล้ว จะสามารถเป็นต้นแบบการปรับปรุงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ขยายผลสู่การบริหารจัดการในมิติอื่น ๆ ของธนาคารต่อไป