หุ้นกู้เลื่อนชำระอีกราย GLOCON จ่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 13 ก.พ.นี้

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON

GLOCON ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก-อาหาร แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ขออนุมัติเลื่อนไถ่ถอน 2 ปี พร้อมขยับขึ้นดอกเบี้ย

วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 30 มกราคม 2567

ทั้งนี้ การประชุมวาระที่ 1 จะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เป็น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด

กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง รวมทั้งแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ส่วนวาระที่ 2 จะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม 7.25% ต่อปี เป็น 7.50% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ทั้งนี้ GLOCON ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว, ขวดพีอีที และบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่าง ๆ


2) ธุรกิจอาหาร โดยแบ่งประเภทเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน, ธรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้อบแห้ง, ธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง เป็นต้น