NAT เปิดเทรดวันแรก 5.95 บาท ราคาหุ้นเหนือจอง 10.18%

หุ้น NAT

“แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์” หรือ NAT หุ้นไอพีโอน้องใหม่ เข้าซื้อขายตลาดหุ้นวันนี้วันแรก 5.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท เหนือจอง 10.18% จากราคา IPO ที่ 5.40 บาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มเทคโนโลยี ใช้ชื่อย่อหุ้นในการซื้อขายว่า NAT ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมถึงบำรุงรักษา และการให้บริการอื่น ๆ เช่น การให้บริการเจ้าหน้าที่ไอที การเดินสายระบบเน็ตเวิร์ก การให้บริการงานด้านระบบภายในอาคาร และการให้เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

และ NAT ได้รับการแต่งตั้งจาก Dell Technologies ในระดับพันธมิตรสูงสุด Titanium Partner โดยได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี การส่งเสริมด้านการตลาด และส่วนลดทางการค้า นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำอีกหลายราย

โดยเข้าซื้อขายวันแรกพบว่าราคาเปิดอยู่ที่ +5.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท เหนือจอง 10.18% จากราคา IPO ที่ 5.40 บาท

ทั้งนี้ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2566 NAT มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรับเหมาวางระบบ : การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 98 : 2 โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ และ ณ วันที่ 30กันยายน 2566 มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 551.80 ล้านบาท

NAT มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 164 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 236 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 92 ล้านหุ้น

โดยได้เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณจำนวนไม่เกิน 13.8 ล้านหุ้น บุคคลที่มีความสัมพันธ์จำนวนไม่เกิน 4.25 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจำนวนไม่เกิน 4.30 ล้านหุ้น และประชาชนทั่วไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวนไม่น้อยกว่า 69.65 ล้านหุ้น และเสนอขายในวันที่ 8-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 496.80 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,771.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 12.56 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 141.29 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.43 บาท

นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ (NAT) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี เป็นคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีการให้บริการที่ดี ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และใช้ในการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม NAT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท นภาสุ จำกัด ถือหุ้น 35.98% และบริษัท โปรฟิต เอกเซลเล้นซ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 35.98% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น