ส่องเลย! ดีเดย์วันนี้ ตลท. เพิ่มเกณฑ์เปิดรายชื่อ “ผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดีเดย์แล้ววันนี้ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ปรับเพิ่มเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อ “ผู้ถือหุ้น” สัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนยิ่งขึ้น จากเดิมที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่หรือผู้ถือหลักทรัพย์ 10 รายแรก เป็นให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย

ทั้งนี้ ให้ใช้กับบริษัทจดทะเบียน ทรัสต์เพื่อการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตั้งแต่ 0.5% ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ” และ “กฎเกณฑ์-หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียน”

ทั้งนี้ สามารถติดตามการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ โดยพิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์ และเลือกเมนู “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” เริ่มตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

โดยจากการสืบค้น 10 หุ้นใหญ่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

  1. PTT ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ THE BANK OF NEW YORK MELLON สัดส่วน 1.15%
  2. DELTA ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ STATE STREET EUROPE LIMITED สัดส่วน 0.61%
  3. AOT ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรายละ 0.36%
  4. ADVANC ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรายละ 0.34%
  5. PTTEP ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC สัดส่วน 0.35%
  6. GULF ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED สัดส่วน 1.31%
  7. CPALL ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED สัดส่วน 1.18%
  8. BDMS ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ สำนักงานประกันสังคม สัดส่วน 2.38%
  9. CPAXT ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Accountสัดส่วน 0.19%
  10. SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY สัดส่วน 1.11%