BAREIT เคาะปันผล 0.1830 บาท/หน่วย จ่าย 15 มี.ค. 67

BAREIT

BAREIT เคาะปันผลผู้ถือหน่วย 0.1830 บาท/หน่วยทรัสต์ กำหนดจ่ายวันที่ 15 มี.ค. 67

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวลีฬภัทร ลีฬหวณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบิน ภายในโครงการสนามบินสมุย รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2567 ได้มีมติ 1.การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.1830 บาทต่อหน่วยทรัสต์

โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 15 มี.ค. 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 29 ก.พ. 2567

2.การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 ของกองทรัสต์ BAREIT ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เม.ย. 2567 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 29 ก.พ. 2567