สมาคมประกันวินาศภัยไทย MOU สถาบันประกันเกาหลี แลกเปลี่ยนข้อมูล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย MOU สถาบันพัฒนาการประกันภัยเกาหลี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม-พัฒนาทักษะการเรียนรู้-แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัย

วันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2567 ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันพัฒนาการประกันภัยแห่งประเทศเกาหลี (Korea Insurance Development Institute-KIDI) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมี Mr.Chang-Eon Heo ประธานสถาบันพัฒนาการประกันภัยแห่งประเทศเกาหลี เป็นผู้ร่วมลงนามในความร่วมมือกันครั้งนี้ของธุรกิจประกันภัยไทยและเกาหลี

นับเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยให้มีความเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการจัดประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัย รวมถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ อันก่อให้เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกันกับทั้ง 2 องค์กร

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้ มีจำนวนบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย จำนวน 42 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทสมาชิกประกันชีวิต 22 บริษัท และบริษัทสมาชิกประกันวินาศภัย 20 บริษัท โดยในปี 2565 อุตสาหกรรมประกันภัยเกาหลี มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 182,846 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น ประกันชีวิต 88,026 ล้านเหรียญสหรัฐ และประกันวินาศภัย 94,820 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดโลก 2.7% ส่งผลให้ติดอันดับ 7 ของโลก และอันดับ 3 ในเอเชีย

ซึ่งสถาบันพัฒนาการประกันภัยแห่งประเทศเกาหลี (Korea Insurance Development Institute-KIDI) เป็นองค์กรที่รัฐบาลเกาหลีจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยบนพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นกลางระหว่างบริษัทประกันภัยกับประชาชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1983

และขยายขอบเขตให้ครอบคลุม ไม่เพียงแต่ประกันวินาศภัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประกันชีวิตด้วย ซึ่งให้บริการตามกฎหมายอุตสาหกรรมประกันภัยตั้งแต่การคำนวณและการตรวจสอบอัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ การจัดทำสถิติการประกันภัย การวิจัยเกี่ยวกับการประกันภัย และการดำเนินงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประกันภัย เป็นต้น

สำหรับความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและเกาหลีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัยที่ช่วยพัฒนะทักษะบุคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป