กรุงเทพประกันภัย ปี’66 กำไรพุ่ง 3 พันล้าน เคาะปันผลอีก 5.50 บาท/หุ้น

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย ปี’66 กำไร 3 พันล้าน เคาะปันผลอีก 5.50 บาท/หุ้น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,043.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,682.2 ล้านบาท หรือ +576.8% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 638.4 ล้านบาท โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นสรุปสาระสำคัญคือ

1.มีกำไรจากการรับประกันภัย 2,070.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,069.9 ล้านบาท หรือ +129.6% YOY ซึ่งขาดทุนจากการรับประกันภัย 6,999.8 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน COVID-19

2.มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,299.5 ล้านบาท ลดลง 4,955.1 ล้านบาท หรือ -79.2% YOY ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกำไรจากเงินลงทุนลดลง 5,057.6 ล้านบาท

3.มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 325.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 432.6 ล้านบาท หรือ +405% YOY ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการรับประกันภัย

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 16.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/2566 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ (เมื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว)