สรรพากร เปิดจุดสังเกต จดหมายแนะนำวิธีใช้ My Tax Account เช็กเลย

ภาษี My Tax Account

กรมสรรพากร แนะจุดสังเกตจดหมาย ขั้นตอนวิธีการเข้าใช้ระบบ My Tax Account พร้อมยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ให้กับผู้เสียภาษี ย้ำต้องไม่แนบ URL Link หรือ QR Code เช็กที่นี่

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กรมสรรพากร ได้อํานวยความสะดวกผู้เสียภาษี ด้วยการเพิ่มบริการ Pre-Fill ข้อมูลเงินได้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย บนระบบ My Tax Account ให้ครอบคลุมทุกประเภทเงินได้ มาตรา 40(1)-(8) ที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ เลือกใช้บริการ Pre-Fill เพื่อยื่นแบบออนไลน์ได้ทันที หรือเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลก่อนยื่นแบบออนไลน์

โดยกรมสรรพากรได้มีจดหมายประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ My Tax Account และยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ให้กับผู้เสียภาษี จดหมายดังกล่าวจะเป็นการแจ้งขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้ระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และใช้บริการ Pre-Fill เท่านั้น ไม่มีการแนบ URL Link หรือ QR Code ใด ๆ ไปกับจดหมายประชาสัมพันธ์

ทางกรมสรรพากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับบริการทางภาษีควบคู่ไปกับ การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีที่ประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบ My Tax Account เพื่อตรวจสอบข้อมูลและบริการ Pre-Fill ข้อมูลแบบแสดงรายการ สามารถติดต่อสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรพื้นที่สาขาที่ท่านสะดวก

โดยทางกรมสรรพากร ได้ยกระดับการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อนและการยกเว้นเงินได้ เช่น กลุ่มข้อมูลเบี้ยประกันภัย ข้อมูลการบริจาค e-Donation ข้อมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน

รวมทั้งการแสดงข้อมูลเงินได้และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่กรมสรรพากรได้รับจากนายจ้างหรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอน การนําส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

นอกจากนี้ ยังได้นําข้อมูลขึ้นแสดงบนระบบ My Tax Account ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบ และสามารถเลือกใช้ข้อมูลในการยื่นแบบ หรือเลือกใช้บริการ จัดเตรียมข้อมูล การยื่นแบบแสดงรายการ (Pre-Fill) ของกรมสรรพากร

สําหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2566 ที่มีการยื่นแบบสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือสิ้นสุด 9 เมษายน 2567 สําหรับการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ผู้เสียภาษีที่ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ My Tax Account ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) และ แอปพลิเคชันธนาคารผ่าน ระบบ NDID