ก.ล.ต. จับตาใกล้ชิด Z.com มอนิเตอร์สถานะเงินกองทุน บล. เป็นรายวัน

หุ้น

ก.ล.ต. จับตาใกล้ชิดโบรกเกอร์ Z.com กำชับให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาที่มีกับลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมเผยมอนิเตอร์สถานะเงินกองทุน บล. เป็นรายวัน ยืนยัน บล. ส่วนใหญ่ 98% สามารถดำรงเงินกองทุนได้มากกว่า 2 เท่าของเกณฑ์ขั้นต่ำ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และกรณีบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z.com

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง สามารถดำรงเงินกองทุนได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยส่วนใหญ่ประมาณ 98% ของ บล. สามารถดำรงเงินกองทุนได้มากกว่า 2 เท่าของเกณฑ์ขั้นต่ำ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิเพียงพอชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อลูกค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2567)

และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการกำกับดูแล โดยติดตามสถานะการดำรงเงินกองทุนของ บล. เป็นรายวัน และกำกับดูแลระบบงานของ บล. ในหลายด้าน โดยในส่วนของการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้มาร์จิ้นได้ (Marginable Securities)

กำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ที่เหมาะสม มีการติดตามระดับมาร์จิ้น (Maintenance Margin) หากต่ำลงถึงระดับที่กำหนด ต้องเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) หากต่ำลงไปอีก บริษัทหลักทรัพย์สามารถบังคับขายหลักประกันได้ (Force Sell)

Advertisment

ทั้งนี้อัตรามาร์จิ้นที่ บล. กำหนด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดด้วย

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังติดตามการกระจุกตัวของหุ้นที่ปล่อยมาร์จิ้น สัดส่วนการปล่อยมาร์จิ้นเทียบกับเงินกองทุนของบริษัท เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของ บล. ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพตลาด และระบบการซื้อขายโดยรวมด้วย

ในกรณีที่ลูกค้ามีอัตรามาร์จิ้นต่ำจนใกล้ หรือถึงระดับที่ต้องเรียกหลักประกันเพิ่ม บล. มักมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันก่อนที่จะถึงระดับบังคับขายด้วย

โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 67 บล.มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) เฉลี่ยต่อรายที่ 1,520 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) เฉลี่ยต่อรายที่ 282% (เกณฑ์ดำรง NCR ขั้นต่ำ 7%) ในขณะที่ Margin Loan ในปัจจุบัน มีหลักประกันที่ครอบคลุมมูลหนี้สูงถึง 3 เท่า

Advertisment

ทั้งนี้สำหรับกรณี บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์และสื่อสารกับ บล. มาโดยตลอด รวมถึงได้กำชับให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามสัญญาที่มีกับลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรม

หมายเหตุ : เกณฑ์ขั้นต่ำ กำหนดให้ บล. ดำรง NC มากกว่า 25 ล้านบาท กรณีประกอบทั้งธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมากกว่า 15 ล้านบาท กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำรง NCR มากกว่า 7% ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้เป็นประกันเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า