EXIM BANK ตั้ง ผอ.ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ-ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุรชัย อนุรักษ์รัชดา - ธนัติ ธรรมสุริยะ

EXIM BANK แต่งตั้งนายสุรชัย อนุรักษ์รัชดา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธนัติ ธรรมสุริยะ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นสองฝ่ายงานใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนางานสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์กรเพื่อให้บริการ EXIM BANK ผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายสุรชัย อนุรักษ์รัชดา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลงานบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบอัตโนมัติและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคาร และนายธนัติ ธรรมสุริยะ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลงานบริหารจัดการและควบคุมดูแลงานโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

นายสุรชัยจบการศึกษาปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เคยเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการ บริษัท แอ็กเซนเจอร์ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการระบบสารสนเทศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

               

นายธนัติจบการศึกษาปริญญาโทสาขาสาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) และสาขาโทรคมนาคม (Telecommunication) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐฯ ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยเป็นผู้จัดการทั่วไปด้าน Business Solutions บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดการด้านบริการและซัพพอร์ท (Service and Support Manager) และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลภูมิภาคอาเซียน บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด และล่าสุดเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK