ก.ล.ต. องค์กร “คุณธรรม-โปร่งใส” คว้า 93.79 คะแนน ITA สูงขึ้นจากปีก่อน

สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต.เผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 93.79 คะแนน จาก 91.79 คะแนน ในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับ A ในการประเมิน โดยเป็นผลจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นในด้านการปรับปรุงการทำงาน การป้องกันการทุจริต และด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเข้ารับการประเมินเป็นปีที่ 3 ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวมที่ดีขึ้นคิดเป็น 93.79 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 91.79 คะแนน โดยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากการยกระดับการทำงานใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่

– การปรับปรุงการทำงานที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 86 คะแนน (จากเดิม 77.48 คะแนน)
– การป้องกันการทุจริตที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 100 คะแนน (จากเดิม 93.75 คะแนน)
– ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 87.12 คะแนน (จากเดิม 84.43 คะแนน)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คะแนนการประเมินของ ก.ล.ต. ในปีนี้ที่ 93.79 คะแนน โดยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A ซึ่งมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจและร่วมมือกันของทุกคนในองค์กรทั้งผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นจากปีที่แล้ว


ในการนี้ ขอขอบคุณความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ได้ร่วมประเมินและแสดงความเห็น ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ